لیست رزومه های کاردانی برق

    دانایی، توانایی ست.