لیست رزومه های کاردانی مکانیک

    دانایی، توانایی ست.