لیست رزومه های کاردانی عمران

    دانایی، توانایی ست.